× بستن تبلیغات

دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

 در دهه اخیر روشهای توسعه یافته ایی منجر بهبود قابل توجهی در کیفیت و تصحیح نژادها گردیده است . بدلیل رویش و توسعه و گسترش حاذق داده ها با به کارگیری از سیستمهای پردازش داده ها ، قابلیت و امکان عملی کردن تئوری گزینش ژنتیکی بصورت سیستماتیک به وجود آمده می باشد . 
این تکنیکهای جدید از مدتها پیشین کاربرد داشته و بدین ترتیب طیف وسیعی از دانش و تجربه را در پی خواهد داشت . گروه هایی از متخصصان مضاعف کارآزموده هم استفاده گیری از آخری نتایج پژوهشی را تضمین میکنند . به این ترتیب نیازهای متغیر بازار را بسرعت بطور موءثر پاسخگو خواهند بود . 
در این مطلب کارایی شده می باشد که مشخصات و ویژگیهای چهار مدل از نژادهای لهمن را زمینه ارزیابی قرار دهیم . باید به این نکته دقت کرد که این شرکت ، نژادهای دیگری را در سال اخیر میلادی به بازار عرضه کرده هست که خصوصیاتی مطمئنا خوب تر ، از نژادهای چک گردیده در این مطلب را دارند .
Lohman 
Silver : این نژاد در سن 140 تا 150 روزگی به پنجاه درصد تولید می رسد . پیک تولید این نژاد فی مابین 91 تا 93 درصد است . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف زمان دوازده ماه فی مابین 295 تا 305 تخم مرغ ایجاد میکند و در ظرف بازه زمانی چهارده ماه نیز 330 تا 340 تخم مرغ ساخت می کنند . 
بطور کلی ظرف مدت دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد فی مابین 18 تا 19 کیلوگرم تخمگذاری مینماید . همچنین ظرف برهه زمانی چهارده ماه هم هر قطعه مرغ در میان 19 .5 تا 21 .5 کیلوگرم تخمگذاری دارا‌هستند . 
وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد در بین 61 .5 تا 62 .5 گرم هست . این رقم در سن چهارده ماهگی معاش به 62 تا 63 گرم می‌رسد . 
پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی یک دست می‌باشد . استحکام پوسته این نژاد برابر با 35 نیوتون می باشد . 
اندازه دان و غذای زمینه نیاز این نژاد ، در میان هفته اولیه تا هفته بیستم زندگی در بین 7 .6 تا 7 .9 کیلوگرم می باشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2 .15 تا 2 .25 کیلوگرم می باشد . 
و ولی وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم معاش 1 .7 تا 1 .8 کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در نقطه پايان دوره ساخت دربین 2 .1 تا 2 .3 کیلوگرم هست . 
بضاعت زنده ماندن این نژاد در طول زمان رشد 97 تا 98 درصد و در ارتفاع عصر تخمگذاری 94 تا 96 درصد هست . 
Lohman 
LLS Classic : این نژاد در سن 145 تا 150 روزگی به پنجاه درصد تولید می‌رسد . پیک ساخت این نژاد میان 92 تا 95 درصد هست . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف زمان دوازده ماه در میان 305 تا 315 تخم مرغ ایجاد می کند و در ظرف زمان چهارده ماه نیز 345 تا 355 تخم مرغ ایجاد می‌کنند . 
بطور کلی ظرف بازه دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد در میان 19 تا 20 کیلوگرم تخمگذاری می‌نماید . همینطور ظرف زمان چهارده ماه هم هر قطعه مرغ دربین 21 .5 تا 22 .5 کیلوگرم تخمگذاری دارا هستند . 
وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد در میان 62 تا 63 گرم می باشد . این رقم در سن چهارده ماهگی زندگی به 62 .5 تا 63 .5 گرم می‌رسد . 
پوسته تخم مرغ این نژاد سفید براق میباشد . استحکام پوسته این نژاد نیز کمتر از 40 نیوتون میباشد . 
مقدار دان و غذای قضیه نیاز این نژاد ، دربین هفته اولیه تا هفته بیستم زندگی دربین 7 تا 7 .5 کیلوگرم میباشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2 تا 2 .5 کیلوگرم هست . 
و ولی وزن تن این نژاد لوهمن در نقطه پایان هفته بیستم معاش در میان 1 .3 تا 1 .4 کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در نقطه نهایی دوره تولید بین 1 .7 تا 1 .9 کیلوگرم می باشد . 
بضاعت زنده ماندن این نژاد در ارتفاع عصر رشد 97 تا 98 درصد و در طول دوره تخمگذاری 94 تا 96 درصد میباشد . 
Lohman 
Tradition : این نژاد در سن 140 تا 150 روزگی به پنجاه درصد ایجاد می رسد . پیک تولید این نژاد بین 90 تا 92 درصد هست . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف بازه دوازده ماه میان 290 تا 300 تخم مرغ ایجاد می نماید و در ظرف مدت چهارده ماه هم 320 تا 330 تخم مرغ ایجاد می نمایند . 
بطور کلی ظرف مقطع دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد فی مابین 18 .5 تا 20 کیلوگرم تخمگذاری می‌کند . همچنین ظرف برهه زمانی چهارده ماه هم هر قطعه مرغ فی مابین 20 .5 تا 22 کیلوگرم تخمگذاری دارند . 
وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد در میان 65 تا 66 گرم می باشد . این رقم در سن چهارده ماهگی زندگی به 65 .5 تا 66 .5 گرم می‌رسد . 
پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی یک پارچه میباشد . استحکام پوسته این نژاد هم کمتر از 35 نیوتون میباشد . 
مقدار دان و غذای مسئله نیاز این نژاد ، دربین هفته اولیه تا هفته بیستم زندگی فی مابین 7 .5 تا 7 .9 کیلوگرم می باشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2 تا 2 .2 کیلوگرم است . 
و اما وزن تن این نژاد لوهمن در نقطه پايان هفته بیستم زندگی دربین 1 .6 تا 1 .7 کیلوگرم هست . وزن این نژاد در پایان دوره تولید در بین 2 تا 2 .2 کیلوگرم می باشد . 
بضاعت و توان زنده ماندن این نژاد در ارتفاع زمان پرورش 97 تا 98 درصد و در ارتفاع دوره تخمگذاری 94 تا 96 درصد است . 
Lohman 
Brown Classic : این نژاد در سن 140 تا 150 روزگی به پنجاه درصد تولید می‌رسد . پیک ایجاد این نژاد فی مابین 92 تا 94 درصد می باشد . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف برهه زمانی دوازده ماه در میان 295 تا 305 تخم مرغ تولید میکند و در ظرف دوران چهارده ماه هم 335 تا 345 تخم مرغ ایجاد می نمایند . 
بطور کلی ظرف برهه زمانی دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد میان 18 .8 تا 19 .8 کیلوگرم تخمگذاری مینماید . همچنین ظرف زمان چهارده ماه نیز هر قطعه مرغ در بین 21 .4 تا 22 .4 کیلوگرم تخمگذاری دارا هستند . 
وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد در بین 63 .5 تا 64 .5 گرم می‌باشد . این رقم در سن چهارده ماهگی معاش به 64 تا 65 گرم میرسد . 
پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی رنگ می‌باشد . استحکام پوسته این نژاد برابر با 35 نیوتون می باشد . 
مقدار دان و غذای موضوع نیاز این نژاد ، در بین هفته اولیه تا هفته بیستم زندگی فی مابین 7 .4 تا 7 .8 کیلوگرم می‌باشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2 .1 تا 2 .2 کیلوگرم هست . 
و ولی وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی 1 .6 تا 1 .7 کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در نقطه پايان عصر ایجاد دربین 1 .9 تا 2 .1 کیلوگرم است . 
بضاعت و توان زنده ماندن این نژاد در ارتفاع عصر رشد 97 تا 98 درصد و در ارتفاع زمان تخمگذاری 94 تا 96 درصد میباشد . 
 
نوشته شده در دوشنبه 29 بهمن 1397ساعت 11:54 توسط علی پور|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ