× بستن تبلیغات

دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

در کشتار گاه می بایست دو بخش پاک و آلوده از هم مجزا باشند و باید به مدل ای مدیریت شود که از هنگام ورودحیوان زنده به کشارگاه تا مقطع خروج گوشت قابل مصرف برای انسان به شکل پیوسته باشد و نتوان این مسیر را معکوس ساخته ( مسیر یکطرفه ) و هرگز میان گوشت و حیوان زنده و یا این که گوشت وضایعات تداخلی پیش نیاید . 
کشتار گاه بایستی دست کم مشتمل بر :
 
 
الف ) مکانی به حدکافی بزرگ جهت قبول حیوان‌ها و بازدید پیشین از کشتار باشد که به سادگی تمیز شده وقابل ضدعفونی شده باشد
ب ) .یک مکان کشتار به ابعادی که اعمال ذبح ، خونگیری و پرکنی هرکدام در محلی مختص قابل انجام باشد . 
ارتباط بین مکان کشتار و محل ورود دام ( بند الف ) می بایست بوسیله یک درب که بطور خویش عمل بسته میشود برقرار گردد . دریچه فی مابین این دو محل باید به قدری کوچک باشدکه صرفا اذن عبور به شترمرغ را بدهد . درحالتی که هدف پرکنی با تکنیک کم آب است اینکار بایستی در یکمکان یگانه انجام شود . 
ج) مکان خالی محتویات درون شکم (evisceration) بایستی به ابعادی باشد که این اعمال را بتوان در محلی به طور کامل به دور از پستهای کاری دیگر انجام داد یا این که انیکه توسط جداره ای از سایر بخش ها جدا شود بشکلی که ار آلودگی گوشت دوری گردد .هرگونه رابطه در بین این مکان و محل کشتار می بایست از طریق دربی با قابلیت بسته شدن مداد رخ گیرد . 
د) مکان صدور یا بسته بند
ه) اطاقهای یخچال فریزر به حد کافی وسیع جهت ذخیره سازی گوشتهای قابل مصرف و غیرقابل مصرف برای انسان با در بهای قابل قفل شدن
و) یک مکان برای جمع آوری پرها وسایر محصولات
ز) 
مکانی برای پاک و ضدعفونی کردن صندوقها وگاریها
ح) مکانی برا ی حفظ مواد شوینده و ضد عفونی کننده ها و غیره
ط) مکانی برای حفظ چرم
ی ) مکانی جهت دفتر کار دامپزشکی که قابل بسته شدن با کلید باشد . 
مکانهای تهیه و تنظیم ، بسته بندی و ذخیره گوشت و نیز مناطق و دالانهای حمل گوشت جدید باید دارنده وضعیت تحت باشند : ا
لف : کف آن غیر قابل نفوذ ، منزه کردن آن بی آلایش و غیر قبلی پوسیدن باشد و آب به سادگی در آن قابل جریان باشد . این آب باید به شکلی تخلیه گردد که تولید عطر نکرده و حالت تخلیه این آب بهداشتی باشد . 
ب : دیوارها می بایست صاف ، مقاوم ، غیر قابل نفود وقابل شستشو بوده ، به رنگ شفاف و تا طول دست‌کم دو متر و یادست اندک هم ارتفاع دخیره گوشت در یخچال فریزر باشند . خط اتصال دیوار و کف می بایست گرد باشد . 
ج : کلیه درها و پنجره ها می بایست ازجنس مواد تغییر‌و تحول ناپذیر بوده و در حالتی که چوبی اند می بایست دارای پوشش صاف و نفوذ ناپذیر باشند . 
درخصوص 
: مواد نفوذ ناپذیرو بی بو ه 
: دارنده تهویه کافی برای خروج بخار آب باشند و 
: نور و روشنایی کافی داشته و رنگ ها را تغییر‌و تحول ندهند ز 
: سقف می بایست به سادگی قابل تمیز کردن باشد - برای ضد عفونی کردن دستها و ظرفها با آب گرم بایستی به تعداد کافی توالت و ظرفشویی وجود داشته ونیز باید نزدیک پستهای کاری باشند . شیرها نباید توسط دست یا این که بازو باز شوند . 
برای پاک کردن دست آنها می بایست دارنده آب جریان دار گرم و سرد ویا مخلوط با مواد ضدعفونی کننده باشند وجهت خشک کردن دستها باید دستگاههایی که با هوای گرم کار میکنند وجود داشته باشند . 
ظرفشویی ها بایستی دارای آب گرم با دمای حداقل 82 درجه سانتیگراد باشند . 
- مکانهای کشتارگاه باید دارای وضعیتی باشند که بازدارنده دخول حشره‌ها یا جوندگان یا حیوان ها موذی شوند . 
پاک کردن امکانات و وسایل کار بایدآسان بوده و نسبت به مواد شیمیایی مقاوم باشند . 
الف : این تجهیزات و وسایل نباید تاثیر شیمیایی برگوشت بگذارند .سطح های قابل تماس با گوشت باید صاف بوده و به کار گیری از چوب ممنوع میباشد به جز در مکانهایی که تنها گوشت تازه بسته بندی شده بهداشتی وجود دارد . 
ب : ظروف و تجهیزاتی که با گوشت در تماسند و ظروف استعمال شده برای گوشت بایستی نسبت به فرسایش مقاوم بوده و بهداشتی باشند .گوشت یا ظروف محتوی آن نباید با کف یا دیوار تماس بی واسطه پیدا نمایند .ٍ 
ج: شغل های تخلیه و بارگیری باید در مکانهای ورودی انجام گیرند و وسایل بکار رفته مطابق با قوانین بهداشتی باشندو بتوانند بخوبی از گوشت مراقبت کنند . 
در زمینه‌ی 
: گوشتهایی که به مصرف بشر نمی برسد می بایست در مکانهای تحت قرار داده شود : در 
مکانیکه با کلید فقل شود این گوشتها توسط کانالهایی تخلیه می شوند که باید طوری ساخته شده باشند که اذن تماس این گوشتها را باگوشتهای قابل مصرف برای آدم نداده و نیز موجب آلوده و کثیف شدن گوشتهای دیگر نشوند . 
ه : مواد بسته بندی بایدبه نحوه بهداشتی در جای یگانه نگهداری شوند . 
تجهیزات سرد کننده بایستی به نوع ای باشند که بتوانند حرارت باطن گوشت را در دمای پیش بینی گردیده دراین قانون ها نگهدارند . این تجهیزات می بایست دارنده یک سیستم تخلیه آب باشند بطوریکه تخلیه آب سبب ساز آلودگی گوشت نشود . 
کشتار گاه باید دارنده آب پاکیزه ، پایین فشار و به مقدار کافی باشد و دارنده تجهیزاتی باشد که بتواند آب پاک گرم به اندازه کافی تهیه نماید . 
مجرای آب کثیف باید از مجاری آب تمیز تماما قابل تشخیص باشند . 
به کارگیری از آب تمیز برای تمام مصارف اجباری میباشد .گاهی بطور استثناء استفاده از آب غیر تمیز برای تولید بخار ، نبرد بر مقابل حوادث ، سرد کردن امکانات سرمایی و تخلیه پرها درکشتارگاه مجاز شده هست مشروط بر آنکه مجاری این آبها نتوانند به جای آب پاک مورداستفاده قرار گیرند و هیچگونه خطر الودگی گوشت ساخت نکنند . 
- این مکانها باید طوری باشند که اعمال ارزیابی بهداشتی بتواند در هر لحظه بطور اثرگذار انجام پذیرد . 
پرسنل و کارگران می بایست دارای کمدهایی با دیوارها و کف صاف ، نفوذ ناپذیر قابل شستشو ،دستشویی دوش و دستشویی پاک دارنده سیفون باشند بطوریکه گوشت را آلوده و کثیف نکند ، خط اتصال دیوار و کف می بایست گرد باشد . 
در توالتها روی مکانهای کاری باز نشود ، سرویس بهداشتی ها می بایست دارنده آب جریان دار گرم و سرد یا این که ادغام گردیده با مواد ضد عفونی کننده دستها باشند . همچنین دوشهای بهداشتی کم آب کردن دست جان دار باشد . بخش اعظم دستشویی ها قابل باز و بسته شدن با دست یا این که بازو نباشند . این سرویس بهداشتی ها باید به تعداد کافی نزدیک توالتها باشند . 
دستشویی و سرویس بهداشتی کارگرانی که با حیوانات زنده عمل می کنند باید مجزا از بقیه دستشویی ها باشد . 
کشتارگاه 
باید دارنده مکانهای ذیل باشد : پاک 
کردن وسایل حمل و نقل و صندوقهای حمل کننده شتر مرغ منزه 
کردن وسایل حمل گوشت گاهی 
وجود این مکانها درخصوص ر کشتارگاه اجباری نیست منوط بر این که این اعمال منزه کردن درجای دیگری پایین چک سرویسهای دامپزشکی انجام گیرد روش 
فعالیت کشتارگاه: بهداشت 
اشخاص ( کارمندان ) ، مکانها و وسایل : - افراد می بایست منزه باشند . 
افرادی 
که با گوشتهای جدید خام یا بسته بندی گردیده سرو عمل داشته یا این که در مکانهایی که در آنجا این گوشتها حمل یا بسته بندی میشوند فعالیت مینمایند می بایست سرو کفشهایی پاک داشته که به سادگی هم قابل پاک شدن باشند و هم جامه کارشان به رنگ واضح و پاک باشد کسانی که با گوشت نو سروکاردارند می بایست در اولِ هر روز جامه کار منزه بپوشند و در چهره لزوم آنرا درطول روز عوض کرده و دستها را تعدادی بار در روز شسته و ضدعفونی کنند . همینطور این شستشو بایستی در ابتدا کار و بعد از هر توشه رفتن به توالت انجام گیرد . 
اشخاصی که در تماس با حیوانات مریض یاگوشت آلوده بوده اند باید دستها و بازو ها را فورا با آب گرم شسته و آن‌گاه ضد عفونی نمایند . 
کشیدن سیگار درمکانهای کاری و ذخیره گوشت و در سالنهایی که گوشت عبور میکندممنوع میباشد . 
- هیچ حیوانی به جز دامها کشتاری نباید داخل کشتارگاه شود . 
معدوم کردن جوندگان و حشره‌ها بایستی بطور دائم انجام گیرد . 
- تجهیزات و ادواتی که برای کارکردن با حیوان زنده یا این که گوشت بکار رفته اند بایستی همیشه دروضعیت عالی و پاکیزه مراقبت شوند . آن‌ها باید در هر روز کاری و از گزاره در مقدمه و نقطه نهایی آن تعدادی بار شستشو و ضد عفونی شوند . 
بهداشت 
کشتار: صرفا شترمرغهای زنده می‌توانند داخل محل کشتار شوند . بلافاصله پس از ورود در این مکانها حیوانات نام برده می بایست کشتار شوند . 
خونگیری باید کامل بوده و طوری باشد که خون نتواند محلی غیر از کشتارگاه را الوده کند . 
پرکنی 
باید فورا و بدون نقص باشد - 
بیرون کردن امعاء و احشاء باید فورا پس از کشتار و ذیل شرایط پایین انجام شود : الف : حیوان کشتارشده بایستی طوری باز شود که باطن شکم و اعضاء قابل رویت باشد . به این خواسته اعضای قضیه بازدید ، می بایست از لاشه جدا گردیده یا این که به آن چسبیده باشند ، در صورتی که قطع گردیده اند بایستی یاور با لاشه سرد باشند . 
ب : بعداز نظارت ، اعضاوجوارح بیرون شده از لاشه باید فورا از آن انقطاع گردند و قسمتهای غیر قابل استفاده برای انسان فورا برداشت شوند . 
ج- منزه کردن جنازه به امداد دستمال یا این که انبر ممنوع می باشد . 
قبلی از بررسی دامپزشکی لاشه ، انجام هر عملی روی لاشه یا این که گوشت آن ممنوع هست . 
دامپزشک حق انجام هر عملی را که حتمی بداند دارااست . 
گوشتهای ضبط گردیده یا گوشتهایی که برای انسان غیر قابل به کار گیری تشخیص داده گردیده ، پرها و ضایعات بایستی بلافاصله به مکانهایی برای این خواسته حمل شوند و بایستی طوری با آنان فعالیت کرد که باعث کثیف شدن گوشتهای منزه نشوند . 
سپس از بازدید دامپزشک و برداشت اعضاوجوارح و شکم ، گوشت تازه حیوان باید بلافاصله منزه و سرد شود ( به برودت رسمی و درمدت دوران کوتاه ذکر گردیده در قانون برسد .) 
سرد کردن به راه و روش غوطه ور کردن برای گوشتهایی که به موقعیت سرد شده و جدید به بازار می رود ممنوع می‌باشد . 
 
گوشت حیواناتی که به خط مش غوطه ور شدن سرد می گردند بایستی فورا آنگاه از بیرون کردن امعاء و احشاء به وسیله دوش بطور بی نقص شستشو شده و فورا غوطه ور شوند . 
دوش باید طوری انجام شود که شستشو بطور بی نقص مرحله داخل و بیرون جنازه را در برگیرد که مقدار دستکم آب برای این کار 5/3 لیتر میباشد . 
راه و روش 
سرد کردن به وسیله غوطه ور شدن به شکل تحت انجام میگیرد: الف - جنازه از یک یا این که چند تشت آب یا آب و یخ عبور می‌نماید . 
آب داخل تشتها دائما بده بستان می گردند ، صرفا سیستمی قابل قبول است که جنازه ها توسط شیوه مکانیکی در داخل یک جریان آب درجهت مخالف هل داده شوند ب ـ سکو حرارت آب تشتها درمکان محل ورود نباید از 16 و درمکان خروجی از 40 تجاوز کند . 
ج- بایدبه شکلی باشد که درجه حرارت گوشت در کوتاهترین بازه زمانی به درجه حرارت در بین صفر و 4 جايگاه سانتی گراد برسد . 
درخصوص : دست کم مقدار آب برای این منش سرد کردن 6 لیتر هست . 
در شرای از یکسری تشت به کار گیری میگردد ، جریان آب تازه و جریان آب مصرف گردیده در هر تشت باید بگون ه ای تهیه و تنظیم شود که اندازه آب درجهت حرکت جنازه ها از هر تشت به تشت بعدی ناچیز شود و ضمنا آب تازه فی مابین تشتها طوری توزیع شود که اندازه آب هنگام عبور از آخرین تشت از 2 لیتر کمتر نباشد . آب به کار گیری شده برای پرکردن او‌لین تشت در محاسبه این مقادیر به حساب نمی آید . 
ه - لاشه ها در اولین تشت یا این که اولین قسمت دستگاه نباید بیش از نیم ساعت بمانند و همچنین در بقیه تشتها یا دستگاه نباید بیش از مقطع اضطراری باقی بمانند . 
آن‌گاه از هر توقف کاری دامپزشک کشتارگاه باید مطمئن شود که جنازه ها مطابق با ضوابط ذکر گردیده در بالا و قابل مصرف برای آدم می‌باشند در غیر اینصورت می بایست فورا گوشتهای غیر قابل مصرف به مکانهای منحصر حمل شوند . 
و : هردستگاه بایستی در هر هنگام که واجب شود و از گزاره در انتهای هرنوبت کاری و دستکم یک توشه درروز باید به طور کامل خالی ، منزه و ضد عفونی شود . 
ح 
: دستگاههای درجه بندی می بایست به طور دائم موردها ذیل را در دست گرفتن و ضبط کنند: مصرف 
آب دوش گذشته از غوطه ور کردن حرارت 
آب تشت یا این که تشتها درنقاط ورود وخروج جنازه ها مصرف 
آب در جریان غوطه ورن شدن تعداد 
لاشه ط - نتایج کنترلهای متفاوت انجام شده بایستی مراقبت شوند تا هرگاه دامپزشکی حتمی دانست بتواند آنها را ببیند . 
ی - کارکرد صحیح تجهیزات یخچال فریزر و تاثیر آن بر بهداشت بوسیله روشهای میکروبیولوژی ( مقایسه آلودگی جنازه به تعداد بدون نقص باکتری و آنتروباکتری ها گذشته و آن گاه از غوطه ور کردن ) نظارت می‌شود . 
این مقاسه باید در اولِ آغاز عمل تجهیزات و آن گاه بطور متناوب و در هنگام تعویض دستگاها انجام شود . 
کار دستگاههای مختلف می بایست طوری تهیه و تنظیم شودکه نتایج آن ازنظر بهداشتی رضایت بخش باشد . 
گوشتهای 
سردشده ، منجمدشده، خیلی منجمد گردیده باید در حرارتهای حفظ شوند که متوالیا از مقادیر مقابل تجاوز نکند 4+ ، 12- و 18- سکو سانتیگراد -خون باید در ظرفهای منحصربه‌فرد اینکار عده آوری گردیده و هیچ وقت روی زمین پخش نشود . خون هم پا با روده ها ، ضایعات ، جنازه های غیر قابل مصرف به کارخانه تبدیل ضایعات فرستاده می‌شود یا اینکه این ضایعات را با آهک ادغام کرده برای تهیه کمپست مصرف می نمایند . 
- کسانی که عملیات کشتار را انجام ارائه میکنند می بایست درهنگام کار دارنده یک لباس فعالیت به رنگ شفاف و به طور کامل پاک باشند . آنان باید قبلی از شروع فعالیت و هر وقت نیاز باشد دستهایشان را با اب و صابون بشویند و ناخنها را برس بزنند . 
درصورتی که 
تمام اعمال کشتار تنها بوسیله یک نفر انجام می گیرد آن شخص باید آنگاه از پرکنی دستهایش را شسته و ناخنهایش را برس بزند ( قبل از باز کردن شکم ) حیوان‌ها کشتار شده و اعضایشان بایدقبل از فروش درظروف سرد گردیده قرار داده شوند . 

 

نوشته شده در سه شنبه 16 بهمن 1397ساعت 10:24 توسط علی پور|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ