× بستن تبلیغات

دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

 کیفیت پوستۀتخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ در صنعت تخم مرغ دارای اهمیت زیادی هست . در این مقاله نحوۀ تشکیل تخم مرغ و روش های میزان گیری کیفیت پوستۀ تخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ زمینه بحث قرار می گیرد . کیفیت پوستۀ تخم مرغ به رخ اندازه تخم مرغ ، وزن منحصربه‌فرد تخم مرغ ، رنگ پوسته ، استحکام پوسته ، تغییر تحول شکل پوسته(تخریبی یا غیر تخریبی)، وزن پوسته، درصد پوسته ، ضخامت پوسته و ساختاردرونی پوسته میزان گیری می شود .
 
راه های جدیددر این زمینه مرتباً در حالا توسعه و ترقی هستند .کیفیت داخلی تخم مرغ به صورت رنگ زرده، انسجام غشای پری ویتیلین و کیفیت سفیده اندازه گیری می شود . در این مقاله فاکتورهایی که بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ تاثیر می گذارد، زمینه مشاجره و بررسی قرار می گیرد .کیفیت پوستۀ تخم مرغ ممکن است با سویه و سن مرغ تخم گذار، تولک بری اجباری، فاکتورهای تغذیه ای مثل کلسیم ، فسفر ، ویتامین ها ، کیفیت آب ، پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای ، آنزیم ها ، آلودگی خوراک، استرس های همگانی و استرس گرمایی، بیماری ، دسته سیستم تولیدی و خواص افزودنی های جیره های غذایی ذیل تاثیر قرارگیرد . کیفیت داخلی تخم مرغ با مدت برهه زمانی انبارداری ،سویه و سن مرغ تخم گذار ، تولک بری تحمیلی ،تغذیه و بیماری پایین تاثیر قرار می گیرد . به منظور ساخت تخم مرغ های با کیفیت بالا داشتن داده ها کافی در زمینه عوامل تاثیر گذار بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ لازم و ضروری می باشد . 
عبارات دارای اهمیت : طیور تخم گذار ، کیفیت پوستۀ تخم مرغ، کیفیت داخلی تخم مرغ، آلبومین ، واحد هاو . 
مقدمه: 
در کل عالم ، ساخت تخم مرغ های کیفیت خوب پوسته و کیفیت داخلی عالی در پویایی اقتصادی صنعت تخم مرغ تاثیر متعددی داراست . خلل ها مربوط به کیفیت تخم مرغ در اکنون حاضر هر ساله میلیون ها دلار به این صنعت ضرروزیان وارد می نماید . براین اساس داشتن داده ها کافی از عامل ها تاثیر گذار بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ حائزاهمیت میباشد . تخم مرغ از سه بخش : 1- زرده (درحدود 30الی 33 درصد)،2- سفیده یا این که آلبومین ( تقریباً 60 درصد)، 3- پوسته (تقریباً 9الی12درصد)تشکیل شده است . 
نحوۀ 
تشکیل تخم مرغ در طیور تخم گذار : تخم در مرغان تخم گذار مال نهایی یک خصوصی پروسه پیچیده است که در تحت شرح داده می شود . اولین تراز ، تخمک اندازی زرده ( یاور با تخمک ) از تخمدان چپ به درون لولۀ تخم بر چپ می‌باشد .تخمدان سمت راست و لولۀ تخم بر سمت راست در طیورتخم گذار تجارتی رویش و بسط پیدا نمی نماید . زرده بوسیله اینفاندیبولوم گرفته می شود و تخم مرغ رویش کرده و در حدود پانزده دقیقه در این محل باقی می ماند و در اینجاست که غشای پری ویتیلین و شالاز به وجود می آید . در مرغان مادرعمل لقاح در این محل از لولۀ تخم بر چهره می گیرد . 
تخم مرغ سپس تکان کرده و وارد ماگنوم می شود و در این محل حدود سه ساعت باقی می ماند و پروتیئن های سفیدۀ تخم مرغ (آلبومین) در این محل ترشح می شود(حدود 40 دسته در کل) . لایه ای از پروتیئن ها حفاظ مکانیکی و باکتریایی برای زرده ساخت می کند و همینطور صفحه ای را تولید می نماید که غشای پوسته و پوسته بعداً روی آن تشکیل خواهد شد . آن‌گاه تخم مرغ که از لحاظ میزان بلندمرتبه شده می باشد از ایستموس می گذرد واین کار در حدود یک ساعت به ارتفاع می انجامد و در این مکان حرفه هایی ساخت می شود که غشاهای داخلی و فرنگی پوستۀ را می سازد . آنگاه تخم مرغ وارد رحم که دارای غده پوسته سازست،می گردد و در این محل آب و الکترولیت ها وارد سفیده می شود ( فرایندی که پلمپینق نامیده می شود) و همینطور تشکیل نقاط دگمه نظیر به اسم هسته های پستانی شروع می شود که در حدود پنج ساعت به طول می انجامد . بیشترین مدت توقف در طی تشکیل تخم مرغ در کیسه غدة پوسته ساز رخ می گیرد ( دست‌کم پانزده ساعت) و در این محل پوستۀ تخم مرغ تشکیل می شود و پروسه پلمپینق کامل شدن می شود . 
ماتریکس آلی پوستۀ تخم مرغ دربردارنده غشاهای پوسته ، هسته های پستانی (نقاط دگمه مانند)، ماتریکس پوسته وکوتیکول است .بخش غیر آلی پوستۀ تخم مرغ دربرگیرنده کربنات کلسیم است . لایه های متعدد پوستۀ تخم مرغ عبارتند از لایه دگمه پستانی ، لایۀ پالی سد و لایۀ برگه ای کریستال که کریستال های کلسیمی را در جهات متعدد ساخت می نماید . 
تحلیل های اخیر نشان می دهد که تشکیل ماتریکس آلی، سرعت تشکیل پوستۀ تخم مرغ وپایان تشکیل پوسته را تعیین می کند و در غایت تخم مرغ از طرز مهبل و کلواک خارج می شود . 
پیچیده بودن پروسه تشکیل قسمت های داخلی تخم مرغ و پوستۀ تخم مرغ به‌این معنی می‌باشد که مشکلات مربوط به کیفیت تخم مرغ ممکن میباشد در هر یک از فرایند تشکیل تخم مرغ ساخت شود . همچنین معضلات جان دار در کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ به عامل ها زیادی بستگی دارد و فقط یک عامل تاثیر گذار نمیباشد . 
کیفیت 
پوستۀ تخم مرغ: کیفیت پوستۀ تخم مرغ به وسیلۀ راه های مختلف مقدار گیری می شود .بعضا از این منش ها مستمند شکستن تخم مرغ می باشد . علاوه برآن بعضا از رویکرد ها به چهره بی واسطه بوده و برخی دیگر غیر بی واسطه می‌باشند . رویه های بی واسطه دربرگیرنده مقدار گیری استحکام پوسته مانند مقدار نیرویی که سبب شکستن تخم مرغ می شود،نیروی ترک شدن یا فشار شبه بومی می‌باشد . رویه های غیر بدون واسطه دربرگیرنده وزن منحصربه‌فرد ،دفرمه شدن غیر تخریبی(تغییر صورت تخم مرغ که نیاز به شکستن تخم مرغ نیست)، ضخامت پوسته و وزن پوسته میباشد . مقدار گیری استحکام پوسته به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب به عنوان خصوصیات مکانیکی و فیزیکی تخم مرغ مدّ لحاظ می‌باشند . 
در صنعت تخم مرغ، تخم مرغ ها با به کارگیری از روشنایی برای تشخیص شکستگی و سایر معایب کندل می شوند و یا اینکه از طرز یک آشکار ساز الکترونیکی شکستگی ، شکستگی و معایب آنها تشخیص داده می شود . وزن منحصر به فرد یک تخم مرغ بی نقص به وسیلۀ فروبردن تخم مرغ ها در محلول های نمک با وزن اختصاصی متفاوت انتخاب می شود؛ بدین رخ که در هر محلولی که تخم مرغ درآن شناور شد، وزن اختصاصی آن تخم مرغ میباشد . وسایل خاصی جایگزین این خط مش گردیده هست که براساس اصول ارشمیدس به کار می روند . 
رنگ پوسته احتمالا به وسیله رویت ظاهری با یک محرمانه از استانداردهای جايگاه بندی گردیده انتخاب گردد و یا اینکه به وسیله انعکاس پذیری پوسته میزان گیری شود . در این راه و روش نسبتی از فروغ تابیده شده ای که از مرحله تخم مرغ پایین شرایط در اختیار گرفتن گردیده بازتاب می شود، قضیه میزان گیری قرار می گیرد . وزن تخم مرغ به راحتی توسط یک ترازوی الکتریکی اندازه گیری می شود . اندازه گیری استحکام پوسته و بدشکلی پوسته ( به چهره تخریبی و غیر تخریبی )نیازمند به کار گیری از تجهیزات خاصی میباشد . استحکام پوسته معمولاً به وسیلۀ فشار شبه رکود میزان گیری می شود که در آن تخم مرغ تحت موقعیت کنترل گردیده زیر فشار قرار می گیرد تا هنگامی که پوسته ترک برداشته یا این که شکسته شود و سپس حداقل نیروی موضوع نیاز برای تولید شکست در پوستۀ تخم مرغ تصویب می شود . پژوهش ها مختلف یک صدایی منفی بالایی را در میان استحکام پوسته اندازه گیری شده به وسیلۀ فشار شبه رکود و درصد شکستگی ها نشان می دهد . تعیین بدشکلی پوسته ممکن است به فیس غیر تخریبی(عدم نیاز به شکستن پوستۀتخم مرغ) باشد که درآن انحراف یا باخت پوسته زیر یک نیروی وارده قضیه مقدار گیری قرار می گیرد یا به فیس تخریبی(نیاز به شکستن پوستۀ تخم مرغ) است که به چهره اندازة پوستۀ به نیز فشرده گردیده گذشته از باخت پوسته مقدار گیری می شود . 
ضخامت پوستۀ تخم مرغ با استحکام پوستۀ تخم مرغ ارتباط دارااست . وزن پوسته به وسیلۀ شکستن یک تخم مرغ وخارج کردن سفیده و زرده آن و سپس خشک نمودن پوسته گزینش می شود . وزن پوسته سپس به صورت نسبتی از وزن تخم مرغ برحسب درصد پوسته محاسبه می شود . ضخامت پوسته به وسیلۀ یک ابزارمناسب معمولاً از سه نقطۀ پوسته در دور و اطراف خط مرکزی تخم مرغ اندازه گیری می شود . استحکام پوستۀ یک تخم مرغ نه صرفا به وسیلۀ اندازه پوسته که به چهره درصد بیان می شود، مقدار گیری می شود ؛بلکه همینطور به وسیلۀ کیفیت ساختاردرونی پوسته نیز اندازه گیری می شود . مطالعۀ کیفیت ساختمان پوسته به وسیلۀ مطالعۀ ساختار درونی پوستۀ تخم مرغ با به کارگیری از کپی میکروسکپ الکترونی صورت می گیرد . تکنیک های تازه نظیر مقدار گیری سختی دینامیک پوستۀ تخم مرغ هم توسعه و گسترش پیدا کرده میباشد و با منش های سنتی و قدیمی قبلی قابل مقایسه می‌باشد . 
فاکتورهای 
تاثیر گذار بر روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ: سویۀ 
پرنده : در نتیجۀ تعیین ژنتیکی ، سویه های مختل♁ مرغان تخم گذار به طور دیده گیری در کیفیت پوستۀ تخم مرغ ، اندازۀ تخم مرغ ،و میزان ساخت تفاوت دارا‌هستند و تفاوت آشکاری میان طیوران تجاری مدرن و نژادهای دیرین طیوران تخم گذار وجود داراست . انتخاب برای یک صفت خاص مثل تولیدتخم مرغ یا وزن تخم مرغ بقیه خصوصیات مرغ نظیر کیفیت پوستۀ تخم مرغ را پایین تاثیر قرار می دهد . 
سن 
پرنده : یکسری از مطالعات نشان می دهد که با افزایش سن مرغ کیفیت پوستۀ تخم مرغ کاهش می یابد . با افزایش سن پرندة تخم گذار، اندازة تخم مرغ ارتقاء می یابد و به طور همزمان با ارتقا اندازۀ تخم مرغ، وزن پوسته ارتقا می یابد یا این که ثابت باقی می ماند . ارتقاء وزن تخم مرغ متناسب با افزایش وزن پوسته نمی باشد وبنابراین نسبت ارتقا وزن پوسته به وزن تخم مرغ ( اغلب به تیتر درصد پوستۀ مرغ مطرح است) کاهش می یابد . مدارکی وجود داراست که نشان می دهد ، ناتوانی مرغ در ایجاد میزان بیشتری از پوستۀ تخم مرغ به عمل 25- هیدروکسی کوله کلسی فرول -1-هیدروکسیلاز بستگی دارد و این آنزیمی میباشد که در هوموستازی کلسیم دخالت دارد .تغییرات جیره ای که مقدار تخم مرغ را کاهش دهد، ممکن است کیفیت پوستۀ تخم مرغ را در مرغان تخم گذار مسن بهبود بخشد و همچنین برخی از مکمل ها در بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ در مرغان پیر موثرند . 
تولک 
بری : اثر سن روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ می تواند به وسیله کار تولک بری تحمیلی تا میزان ای معکوس شود . نتایج های گزارش شده متفاوت بوده و بستگی به دسته و شدت تولک بری و همینطور سن پرنده داراست . رولاند و براکی گزارش نمودند که اثرات موءثر تولک بری در پرندگان کهن سال خیس بازه مدت زیادی ارتفاع نمی کشد و اثر اندک و موقتا روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ دارد . 
تغذیه 
: پوستۀ تخم مرغ حاوی سه گرم کلسیم میباشد .براین اساس جیرۀ یک مرغ می بایست دارای مقادیر کافی کلسیم باشد به شکلی که به طور موثرقابل به کارگیری باشد .شواهد ضد ونقیضی در مورد کاربرد مقدار ذرات منابع کلسیم وجود دارااست . در شرای چه به عقیدۀ عمده متخصصّین تغذیه، می بایست 50 تا 70 % کلسیم به فیس درشت (دو تا پنج میلی متر قطر) بوده و ما بقی به فرم پودر تنظیم گردد . ارایه کردن کلسیم جیره به فیس ذرات درشت (مثل سنگریزه) معین گردیده می‌باشد که اثرات سودمندی دارد؛ البته این موقعیت مطلوب سیستم غذا دهی اتومات نمی‌باشد . بعضی از محققین مخلوطی از سنگ آهک آسیاب شده یار با پوستۀ صدف را پیشنهاد می کنند . فسفر ناکافی در جیره ممکن می باشد موجب تحلیل محتویات مواد معدنی اسکلت در طیوران تخم گذار شود . نسبت کلسیم به فسفر در جیره خیلی کلیدی است به صورتی که فسفر بالا در جیره با جذب کلسیم در روده تداخل کرده و سبب ساز به کاهش کیفیت پوسته می شود .احتیاجات کلسیم و فسفربه حیث می برسد با سن پرنده ذیل تاثیر قرار می گیرد . علاوه برآن ، به یاد مسایل زیست محیطی به کارگیری از فسفر درکشورهای پرجمعیت دستکم گردیده می باشد . 
واجب هست که میزان کلسیم جیره هفت تا قریه روز قبل از ظهور او‌لین تخم مرغ ارتقاء یابد . شواهد زیادی وجود دارااست که ارایه کردن کلسیم اضافی زودتراز زمان مطلوب ،اگربا اندازه فسفرکم درجیره همپا باشد، تاثیر منفی روی همگی ها دارااست .با این وجود این نکته خیلی حساس هست که در حالتی که کلسیم مازاد در موقعیت مطلوب ارایه نگردد، اثرات منفی بلند زمان شدیدی روی متابولیسم کلسیم و ذخایر استخوانی کلسیم خواهد داشت . 
ویتامین ها مثل ویتامین D برای متابولیسم کلسیم زمینه نیاز هست و باید در جیره مدّنظر قرار گیرد . متابولیت ویتامین D ، 25-هیدروکسی ویتامین 3D ( که به فرم ویتامین 3D فعال از حیث بیولوژیکی در بدن پرنده تبدیل می شود) امروزه در دسترس بوده و بها آن در بخش اعظمی از موقعیت اثبات گردیده می‌باشد .میزان مناسبی از ویتامین C برای سالمی ارگانیک واجب است و همینطور به کاهش اثرات استرس هم امداد می کند . همینطور شواهدی وجود داراست که تکمیل کننده ویتامین E پایین موقعیت استرس گرمایی مناسب میباشد . میزان کم ویتامین A در جیره احتمال دارد وقوع لکه های خونی را در تخم مرغ ارتقا دهد و منجر کاهش کیفیت داخلی تخم مرغ می شود . 
کیفیت آب ممکن است کیفیت پوستۀ تخم مرغ را زیر تاثیرقرار دهد .آب دارای مقدار بالایی از الکترولیت ها (آب آشامیدنی شور) اثرات بلند بازه منفی روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ داراست . آبی رنگ که جهت مصرف طیور تخم گذار ارایه می شود می بایست بهداشتی بوده و اطمینان داشته باشیم که بیماری با این راه و روش منتقل نمی شود . دمای آب هم در طیور تخم گذار به ویژه در هنگام هوای گرم دارای اهمیت میباشد . میزان مصرف آب با افزایش دمای آب ، کاهش می یابد .مطالعات نشان می دهد که در پرنده ها تحت استرس شدید گرمایی ،ارایه آب خنک سبب به بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ می شود . 
جیره های حاوی اندازه بالایی از پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (NSPs) ویسکوزیتۀ روده ای را ارتقاء داده و آب زیادی را نگه می دارا‌هستند و موجب مدفوع آبکی و چسبناک می شوند . به کارگیری از آنزیم های تجزیه کنندة NSP برخی مواقع در جیرۀ جوجه های گوشتی برای کاهش اثرات منفی NSPs به ک☧ر می رود . در سالهای اخیر آنزیم های خوراکی در طعام طیور تخم گذار به منظور کاهش مقدار مدفوع چسبناک به فعالیت می رود . سود یک تحقیق معین کرده می باشد که افزودن آنزیم تجاری به جیرۀ طیور تخم گذارکه عمدتاً حاوی گندم – جوباشد نه فقط اندازه رطوبت مدفوع را در برخی وضعیت بهبود بخشید؛ بلکه سبب ساز بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ نیز شد . با این وجود این مطالعه همینطور معلوم کرد که افزودن آنزیم موجب سفیدی رنگ پوستۀ تخم مرغ در مرغان تخم گذار قهوه ای می شود و واحد هاو نیز کاهش می یابد . این اثرات منفی در هنگام به کار گیری از آنزیم در طیور تخم گذار می بایست مدّ لحاظ قرار گیرد . 
فیتاز در جیره طیور به منظور آزاد کردن فسفر مخلوط یافته با فیتات و همچنین کاهش اندازه فسفر در مواد دفعی به وسیله طیور به فعالیت می رود . مشخص و معلوم گردیده می‌باشد که افزودن فیتاز سبب ساز بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ می شودتحقیقات اخیر اثرات همکوشی را در میان فیتاز و گزیلاناز در جیره های بر شالوده گندم و جو نشان می دهد . 
آلودگی خوراک با مایکوتوکسین ها سبب کاهش شدید تولید تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ می شود که احتمالاً به علت کاهش اندازه مصرف طعام کثیف باشد .برخی از مرغ ها به علت دارا بودن یک ژن موروثی مقادیر قابل توجهی از تری متیل آمین (TMA) را در تخم مرغ های خود عده می کنندکه سبب ساز ساخت بوی ماهی در تخم مرغ می شوند .علت این امرناتوانی پرنده در اکسید نمودنTMA جانور درخوراک هایی مثل کنجالۀ منداب و پودر ماهی می‌باشد . 
استرس: 
استرس 
عمومی : انواعی از استرس های همگانی می تواند کیفیت پوستۀ تخم مرغ را تحت تاثیر قرار دهد . نشان داده شده است که تراکم بالای جمعیت موجب افزایش ایجاد تخم مرغ های بدون پوسته می شود . تصورمی شود که تخم مرغ های فارغ از پوسته در نتیجۀ انقباض غده پوسته ساز هنگامی که پوستۀ تخم مرغ در پروسه اولیۀ شکل گیری هست ، ایجاد می شود . استرس همینطور می تواند موجب تاخیر درزمان تخم ریزی گردد و سبب ارتقاء وقوع دوحالت در تخم مرغ به اسم های تخم مرغ های دارای پوستۀ نوار سپید و تخم مرغ های دارنده پوستۀ ناصاف گردد . تخم مرغ های دارنده پوستۀ نوار سپید بیش تر از مدت تخم اندازی عادی در تن قرارمی گیرد(زمان توقف طولانی تری دارند) . تخم مرغ های دارای پوستۀ ناصاف به صورتی تشکیل می شود که تخم مرغ به غدۀ پوسته ساز وارد می شود، درحالی که تخم مرغ اولین هنوز درآنجا می‌باشد . عامل ها استرس زای جابه جایی موجب افزایش وقوع تخم مرغ های با پوسته حاوی ذرات کلسیمی (ظاهر جوش دار)، تخم مرغ های دارای پوستۀ ناصاف ، تخم مرغ های دارای پوستۀ نوار سپید و تخم مرغ های بدشکل می گردد . هر نوع آزار واذیت پرنده ها موجب ارتقا تخم مرغ های شکسته می شود . عمده اثرات مضر استرس های عمومی روی کیفیت تخم مرغ می تواند با تزریق آدرنالین تشدید شود . 
استرس 
گرمایی : آب و هوای گرم به ویژه در فصل تابستان موجب کاهش اندازۀ تخم مرغ در طیوران و کاهش کیفیت پوستۀ تخم مرغ می گردد . استرس گرمایی مصرف خوراک را کاهش می دهد و امکان دسترسی کلسیم خون را برای تشکیل پوستۀ تخم مرغ کاهش می دهد . همچنین ممکن می‌باشد استرس گرمایی موجب کاهش فعالیت آنزیم کربنیک انهیدراز شود . این آنزیم در تشکیل بی کربنات نقش دارد و کربنات ضروری برای پوستۀ تخم مرغ را تولید می کند . بدین ترتیب اضافه کردن بی کربنات سدیم در طی تنش گرمایی موجب بهبود کیفیت پوستۀ تخم مرغ می شود . کار تغذیه می بایست در آب و هوای گرم مدنظر قرار گیرد تا مواد مغذی اضطراری در طی استرس گرمایی بوسیله پرنده دریافت شود . جیره های طیور نیاز می‌باشد که برای تامین همه احتیاجات زمینه نیاز در این زمان تهیه شود و این مسائل باید مدّ لحاظ باشد که طیوران در سا‌عتها خنک تر روز اندازه مصرف خوراک بالایی دارا‌هستند .اضافه کردن چربی به جیره در وضعیت هوای گرم دارای اثرات سودمندی است . 
صورت کلسیم زمینه تغذیه احتمالاً توان مرغ را برای ایجاد تخم مرغ های با پوستۀ عالی پایین شرایط گرمایی متاثر می سازد و به نظر می رسد که ارایه نصف کلسیم جیره به رخ ذرات†درشت کیفیت پوستۀ تخم مرغ را در پرنده ها تحت حالت استرس گرمایی بهبود می بخشد .با این وجود هیچ مدرکی وجود ندارد پیشنهاد نماید که ارتقاء کلسیم جیره به بالاتر از نیازپرنده برای دستیابی به مصرف کافی کلسیم دارای اثرات سودمندی است . به لحاظ می برسد که نیاز فسفر طیور تخم گذار در موقعیت هوای گرم اندکی ارتقا می یابد . بقیه افزودنی های جیره ای برای کاهش اثرات منفی استرس گرمایی روی تولید تخم مرغ مثل افزودن بی کربنات سدیم و افزایش تعادل الکترولیتی جیرۀ غذایی و افزودن آلومینوسیلیکات ها می باشد . ارایه آب خنک در این موقعیت هم سبب کاهش اثرات منفی استرس گرمایی می شود . 
بیماری: 
گزارش گردیده می‌باشد که یکسری از بیماری ها بر روی کیفیت پوستۀ تخم مرغ اثر می گذارند . هر بیماری که موجب آسیب به سلامتی طیور می شود اثرات مضری روی ساخت تخم مرغ و همینطور کیفیت پوسته می گذارد . هر دلیل بیماری زایی که در بافتهای دستگاه تناسی رشد می کند می تواند مشکلاتی را در تشکیل پوستۀ تخم مرغ تولید کند . گزارش گردیده می‌باشد که برونشیت عفونی موجب کمرنگ شدن پوستۀ تخم مرغ و در برخی مورد ها سبب ساز پیدایش ظاهری چین خورده در تخم مرغ می شود .سندرم افت ساخت تخم مرغ مانند ساخت کاهش در اندازه تولید تخم مرغ ، همچنین منجر پیدایش تخم مرغ های اندک رنگ و سایر بدشکلی های پوسته نظیر تخم مرغ های با پوستۀ قابل انعطاف یا پوستۀ وحشتناک می شود . سایر بیماری هایی که باعث کاهش ساخت تخم مرغ می شوند عبارتند از بیماری نیوکاسل، آنفولانزای مرغی، آنسفالو میلیت مرغی و مایکو پلاسما گالی سپتیکوم (Mycoplasma galliseticum) می باشد . 
سیستم 
تولید: نوع سیستم تولیدی کیفیت پوستۀ تخم مرغ را پایین تاثیر قرار می دهد . مشکل ها اولیه ای که در موضوع تخم مرغ های شکسته در قفس های پرورشی وجود داشت ،امروزه با طراحی قفس های امروزی که تخم مرغ های گذارده شده را سریع و به صورت خود کار عده آوری می کنند، بهبود یافته میباشد . مقایسات مستقیم فی مابین اشکال متفاوت سیستم پرورشی ( نظیر قفس ، بستر، پرورش آزاد) به علت عدم تجهیزات کافی برای حفظ ثابت سایر کارداران تاثیر گذار بر روی ساخت و کیفیت تخم مرغ دشوار و مشکل می باشد . مشکلاتی در کیفیت پوستۀ تخم مرغ در مرغ هایی که در مناطق آزاد رویش می یابند ، به علت ناکافی بودن بعضی مواد مغذی در جیره (عدم تعادل جیره ای)گزارش گردیده می باشد . 
افزودنی 
های خاص به جیره : برخی مواد معدنی در مقادیر قلیل برای طیور لازم وضروری می‌باشد . مانند روی و منگنز که به تیتر کوفاکتور یا این که به تیتر فعال کنندۀآنزیم هایی که در تشکیل پوستۀ تخم مرغ شرکت می کنند، کار می نمایند . 
 
نوشته شده در يکشنبه 14 بهمن 1397ساعت 15:16 توسط علی پور|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ