× بستن تبلیغات

دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی

 بین ساخت ایمنی مورد نیاز و برخورد مفید پس از واکسیناسیون رابطه نزدیک وتنگاتنگی وجود دارد در این مطلب عکس العمل های مختلفی که ممکن هست پس از واکسیناسیون دربدن پرنده صورت دهد موضوع تجزیه وتحلیل قرار گرفته می باشد درچند ده سال گذشته صنعت مرغداری پرورش بسیار سریعی در سراسر عالم داشته است این رویش سرعت بالا منجر ظهور بیماری های جدید وهمچنین شیوع دوباره بیماری هایی چون نیوکاسل و مارک شده می‌باشد جهت رویا رویی با خطرات ناشی از بیماری و همینطور ایجاد ایمنی از واکسن های زنده و کشته به فراوانی استفاه می شود در این دربین پاسخ ایمنی ناشی از واکسن گاهی با عکس العمل های شدید و یا اثرات غیر بدون واسطه همراه بوده است بایستی تلاش کنیم دربین ایمنی مسئله نیاز و واکنش های پس از واکسیناسیون تعادل برقرار کنیم . 

گروه طیوران صنعت فاخته

عکس العمل های مربوط به واکسیناسیون ممکن می‌باشد پس از واکسیناسیون واکنش های موضعی یا این که عمومی در تن پرنده ایجاد گردد عکس العمل های موضعی ، دربرگیرنده درد ، سرخی ، ساخت جراحت ، دانه های کوچک ویا آبسه های خفیف در موضع تزریق واکسن می باشد و واکنش های عمومی ، مشتمل بر تب ، کاهش پرورش و بقیه علایم عمومی می باشد . 
بخش اعظمی از واکسن های کشته باکتریایی می توانند سبب بروز عکس العمل های همگانی وهمجنین جراحت موضعی بافت درموضع تزریق واکسن گردند که علت آن وجود ماده ای حلال این واکسن ها می باشد واکنشهای 
تنفسی یکی از عامل ها بیشتر ای میباشد که سبب بروز بیماری های تنفسی در پرنده می گردد تلاش ما جهت کنترل نمودن این بیماری هاست که از نحوه واکسیناسیون فیس می گیرد به عبارت دیگر واکسیناسیون غلط به یکی از سه صورت ذیل سبب پیدایش بیماری در پرنده می گردد . 
1- عکس العمل ناشی از واکسن خیلی شدید باشد . 
2- تولید عکس العمل چرخشی درگله که علت آن ناصحیح بودن مدت و یا این که شیوه واکسیناسیون می باشد این عکس العمل به آرامی درگله پدید می آید ومتوقف نخواهد شد معمولا عامل ایجاد واکنش چرخشی ، عدم تزریق واکسن به کل افراد گله می باشد اشخاصی که از گله که واکسن اخذ نموده اند شروع به برخورد نموده و در سود ویروس بیشتری ساخت می شود این ویروس می تواند کسانی را که واکسینه نشده اند کثیف نماید . 
3- عدم سعی واکسن جهت القا ایمنی در پرنده به گونه ای که بتواند با بیماری رویارویی کنند واکسن های زنده نیوکاسل و برونشیت عفونی وقتی می توانند سبب ساز ایمنی در پرنده گردند که عکس العمل تنفسی صورت گیرد فارغ از واکنش تنفسی ایمنی تولید نخواهد شد براین اساس واکسن موجب تعادل در بین برخورد خیلی شدید و خیلی ضعیف تنفسی می گردد چنانچه این برخورد خیلی شدید باشد مستقیما موجب بیماری در پرنده می گردد چنانچه خیلی خفیف باشد ایمنی ناشی از آن هم ناچیز می‌باشد و نمی تواند منجر مقاومت پرنده در مقابل استدلال بیماری گردد .شدت 
واکنش های تنفسی پس از واکسیناسیون به عوامل پایین بستگی دارد : 1- تراز آنتی بادی مادری : هر چه آنتی بادی مادری اکثر باشد برخورد نیز شدیدتر خواهد بود . 
2- سویه واکسن : سویه های با حدت بیشتر منجر برخورد شدیدتری می گردد . 
3- سن : معمولا پرنده های جوانتر عکس العمل شدید تری از خویش بروز می دهند . 
4- 
دز واکسن : هرچه دز واکسن عمده باشد عکس العمل ناشی از آن هم شدید خیس خواهد بود 5- خط مش واکسیناسیون : واکسیناسیون از شیوه آب آشامیدنی نسبت به منش آئروسل عکس العمل کمتری به دنبال دارااست . 
بقیه 
عواملی که شدت واکنشهای پس از واکسن را زیر تاثیر قرار می دهند به شرح زیر است : 1- به کارگیری از واکسنهای سویه لنتوژنیک نیوکاسل اجتناب ناپذیر می‌باشد که ولی شدت کار آنها از ایجاد نای مرطوب تا ساخت جمع در حیطه دو شاخه شدن نای مختلف می باشد . 
2- آلودگی به E-COLI و مایکوپلاسما گالی سپتیکوم GM هم‌زمان با واکسیناسیون . 
3- 
رطوبت پایین 4- چنانچه واکسیناسیون از رویه قطره چشمی یا این که محلول درآب فیس گرفته باشد دست‌کم برخورد را به دنبال خواهد داشت . 
5- چنانچه واکسیناسیون در 14 روزگی نژآدهای سبک نسبت به نژآدهای سنگین وزن حیاتی خیس میباشند صورت بگیرد نسبت به 7 روزگی واکنش بیشتری خواهد داشت و علت آن نیز ذیل بودن غلظت آنتی بادی در 14 روزگی نسبت به سن 7 روزگی می باشد . 
6- واکسیناسیون پرنده هایی که دچار سرخوردگی سیستم ایمنی شده اند ویا زمین گیر می باشند و یا این که دستگاه تنفسی آنان درگیر بیماری است . 
7- 
به کارگیری از سویه های قدرتمند لنتوژنیک و یا این که فروژنیک جهت واکسیناسیون برای او‌لین توشه درگله 8- به عامل فواصل بازه طولانی بین دفعات واکسیناسیون تراز ایمنی پایین بیاید . 
9- واکسیناسیون از حیث فنی ضعیف باشد ایمنی مسئله نیاز در اکثری از افراد گله تولید نخواهد شد . 
10- گله دربرگیرنده پرنده هایی باسنین متعدد باشد . 
11- غلظت آمونیوم ویا گرد و غبار در تالار فراوان باشد . 
12- کیفیت بستر نا مناسب باشد . 
عکس العمل 
های عصبی : پس از واکسیناسیون ممکن است علائم عصبی مشاهده شوند یک عدد از نمونه های آن آنسفالیت و آنسفالوپاتی پس از استفاده ازواکسن نیوکاسل می باشد نشانه ها آن شامل پیچش ، لرزش و یا فلجی اندام می باشد واکنش های عصبی ممکن هست به مرگ منتهی شود . 
سرخوردگی 
سیستم ایمنی : سرخوردگی سیستم ایمنی درحال حاضر یکی از تهدیدات اکثر صنعت مرغداری درمرود واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو به شمار می رود استفاده از واکسن گامبوروی اینترمدیت پلاس می تواند سبب به آسب شدید سیستم ایمنی و سرخوردگی آن شود که فیض آن جواب غیر مناسب بدن پرنده به واکسن بیماری هایی زیرا نیوکاسل و برونشیت عفونی می باشد بدین ترتیب واکسیناسیون باشکست مواجه می شود . گله هایی که دچار سرخوردگی سیستم ایمنی می شوند ممکن می باشد به درماتیت قانقرایابی ، آنتریت نکروزه ویا کوکسیدیوز در گیر شوند معمولا هرچه شدت برخورد اکثر باشد زخم بیشتری به سیستم ایمنی واردخواهد شد . 
کثیف 
کننده ها : یکی از معضلات به کارگیری از واکسن ها نفوذ عوامل ویروس به انها می باشد به عنوان مثال آدنوویروس ادله سندرم کاهش تولیدتخم EDS رئوویروس و همچنین ویروس عامل ریتکولوآندوتلیوز درواکسن های بیماری مارک دیده گردیده اند . 
آلرژی 
شدید : این مسئله به ندرت در پرنده ها خلل ساز می شود و دلیل آن نیز این می باشد که اکثری ازواکسن های ویروسی دربردارنده آنتی بیوتیک هایی می باشند که در فرآیند تهیه واکسن از آن‌ها به کارگیری شده میباشد وممکن میباشد بعضا از افراد گله به این آنتی بیوتیک ها دارای اهمیت باشند به تیتر مثال بعضا از واکسن های ویروسی که از کشت سلول جانوری ساخت شده اند ممکن هست باعث شوک آنافلاکسی در پرنده شوند . 
عکس العمل 
های تحریکی : گاهی پس از واکسیناسیون ممکن هست بیماری جدای از آنچه که گله را علیه آن واکسینه کرده ایم مشاهده شود فرآیند آن نیز به این شکل می باشد که دلیل بیماری زا پیش از این در تن پرنده وجود داشته هست و به کارگیری از واکسن نظیر یک برهان استرس را کار نموده و سبب ساز کوتاه شدن عصر کمون بیماری ذکر شده در بدن منجر تبدیل بیماری از موقعیت مخفی به موقعیت کلینیکی می گردد . 
نقایص 
فنی : شامل مواردی ازجمله نقص در ایجاد واکسن مثل ضعیف نبودن میکروب واکسن به اندازه کافی ، استریل نبودن امکانات و یا این که آلودگی میکروبی آنان می باشد سرنگها و سوزن های استریل نشده ناقل استافیلوکوک و استرپتوکوک می باشند . 
راهکارهایی 
جهت واکسیناسیون غالب و به دست‌کم رساندن خطر واکنش های پس از آن : •استریل 
نمودن سرنگ ها و سوزنها به مقدار کافی •پرندگانی راکه از لحاظ کلینیکی مریض یا این که شدید ناتوان و یا این که با استرس شدید مواجه میباشند واکسن نزنید . 
•همواره از واکسنهایی استعمال فرمائید که تولید کننده ، انها را از نظر ایمنی خالص بودن و کیفیت آزمایش نموده هست . 
•زنجیره سرد حمل ونگهداری واکسن را از برهه زمانی تحویل از تولید کننده تا برهه زمانی به کارگیری در مرغداری نگهداری کنید . 
•واکسن را از آلوده و کثیف شدن به عوامل بیماریزا مصون نگه دارید . 
•از واکسن ها و رقیق کننده های مورخ پیشین و حاد به کارگیری نکنید . 
•استفاده از واکسن گامبوروی اینترمدیت پلاس فقط در مناطقی مجاز است که گامبوروی فوق حاد شیوع دارد و می تواند منجر تلف شدن 50% گله شود چنانچه دراین بخشها واکسیناسیون موجب سرخوردگی سیستم ایمنی گله شود بهتر می‌باشد %50 گله را از دست بدهید تا ازاین واکسن استفاده فرمایید . 
•همیشه از سویه های مناسب واکسن استفاده فرمایید . 
•از ملایم ترین سویه های واکسن استعمال نمایید . 
•هنگام واکسیناسیون مورد ها حتمی را رعایت نمایید . 
یک 
موضوع تحقیقی قراربود دو گله مجزای مادر علیه نیوکاسل واکسینه شونددرگله A واکسن نیوکاسل به صورت درون عضلانی تزریق شد و واکسن لاسوتا به فیس قطره درون چشمی مسئله به کار گیری قرار گرفت . در گله B از واکسن نیوکاسل مریال به رخ داخلی عضلانی استفاده شد واز واکسن لاسوتا به فیس قطره داخل چشمی مثل گله A به کارگیری شد همان طور که می دانیم به کارگیری از واکسن زنده دست کم بایستی 4 هفته قبلی از تجویز واکسن کشته مرتبط با آن چهره گیرد دراین زمینه تحقیقی بنا به دلایل یگانه واکسن زنده کشته هم زمان مورد استعمال قرار گرفت . لاسوتا از سویه لنتوژنیک می باشد و شاخص ICPI آن برابر با 42% مهمان ها یباشد ویروس لاسوتا و درمخاط مجاری تنفسی انتشار می یابد .واکسن مریال دربردارنده VG/GA می باشد که از گونه غیر بیماری زای لنتوژنیک می باشد و از روده ی بوقملون های تندرست انقطاع شده می‌باشد این ویروس بخش اعظم درمجاری روده ای نشر می یابد یک سری روز پس از واکسیناسیون ساخت مرغ در هر دوگله کاهش پیدا کرد این میزان در تالار A برابر با 8 درصد و در سالن B برابر با 4 درصد بود چنین تصور می شود که آلودگی قبل به مایکوپلاسما و پایین بودن اندازه ایمنی سبب این افت شده می‌باشد در این مسئله کیفیت پوسته تخم هیچ تغییری نکرد برای حل نمودن ایراد از داروی فومارات هیدروژن تیامولین به اندازه 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن تن پرنده به بازه 2 روز استعمال شد 7 روز پس از درمان گله به آن جواب مثبت داد و ظرف یک سری روز ساخت به شرایط اولیه برگشت . 
از 
آزمایش فوق نتایج پایین بدست می آید : 1- گزینش شرایط ایمنی گله پیشین از واکسیناسیون امری واجب هست . 
2- هیچ گاه نباید از واکسن زنده و کشته هم‌زمان به کار گیری نمود . 
3- 
چنانچه گله مشکوک به آلودگی مایکوپلاسما می‌باشد درهنگام استفاده از واکسن های زنده حتما می بایست با استعمال از یک آنتی بیوتیک مناسب گله را در مقابل مایکوپلاسما ایمن کنیم 4- سویه VG/GA به لحاظ می برسد نسبت به لاسوتاواکنش های منفی کمتری ساخت کند . 
 
نوشته شده در چهارشنبه 10 بهمن 1397ساعت 10:36 توسط علی پور|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ